Klimatengagemang i Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm.

Under 2021–2022 jobbar kommunen med ett klimatledarskapsprojekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets målsättning är att kommunen har fungerande strukturer, kompetens och modeller för klimatledarskap och ses som en förebild med sitt klimatfrämjande arbete. 

Som första åtgärd har kommunen tagit fram Korsholms kommuns klimat- och energistrategi, som ”har som målsättning att vara konkret och ta hänsyn till vad var och en kan göra för miljön i sin vardag.” Strategins insatser är indelade i de fem kategorier, som är energiförsörjning, markanvändning och byggande, tillhandahållande av service, trafik och transport samt kunskap, attityder och beteende.

Björköby, Korsholm. Bild: Geir Byrkjeland

Enligt strategin vill ”kommunen engagera invånarna till miljögärningar, mäta deras sammanlagda effekt och kommunicera resultaten tillbaka till invånarna”.

Replotbron, Korsholm. Bild: Geir Byrkjeland.

Som andra åtgärd har kommunens ledning samlats till en tvådelad workshop i augusti och september, för att planera konkreta åtgärder för målsättningarna och ansvarsfördelning och uppföljning samt hur engagera invånarna och kommunicera om arbetet. Metoden vi tillämpade i workshopen kallas framtidspilen. Den går ut på att man i grupp går igenom vad man lyckats med hittills, vad som är aktuellt just nu och vad för konkreta handlingar man vill och tänker göra i framtiden, för att nå en målsättning. Metoden finns närmare beskriven här. Metoden fungerade bra för att synliggöra vad som redan gjorts och förankra de åtgärder som eftersträvas i den nya klimat och energistrategin. Dessa tillfällen var även ett första steg i att arbeta in klimatledarskapet som en röd tråd i den kommunala verksamheten. Nästa steg i detta arbete tas tillsammans med bildninssektorns rektorer, ledare och pedagoger. Kommunen har även tillsatt ett team för hållbar utveckling, för ledningen och uppföljningen av arbetet. Teamet leds av utvecklingsdirektören och har som medlemmar representanter ur relevanta verksamheter. Uppföljningstabellen alla fyllde i under workshoppens gång, blev arbetsverktyg för uppföljning av strategin.

Replot, Korsholm. Bild: Geir Byrkjeland

Enligt den norske psykologen Per Espen Stoknes (Svenska YLE 7.3.2020), borde vi för varje dålig nyhet om miljön berätta om tre goda nyheter, som är målsättningen.

Som tredje åtgärd strävar kommunen till att kommunicera om arbetet som görs. Inom bildningssektorn har man redan skridit till åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för ändamålsenlig sopsortering, för att följa upp och skapa åtgärder där eleverna själva är involverade i att minska på energianvändningen i våra fastigheter. Korsholms kommun håller också på och planerar ett projekt där barnen från förskola till gymnasienivå själva ska skapa en barnens klimatstrategi – ett arbete som ska kopplas till läroplanen och skapa möjlighet för konkret påverkan och samverkan över sektorgränser och involvera tjänstemän från olika sektorer, beslutsfattare, tredje sektor och näringsliv i kommunen. För att kommunicera klimat- och energistrategin samt att klimatarbetet i kommunen nu står i fokus har en hälsning av kommundirektören Rurik Ahlberg filmats in och delats i kommunens kommunikationskanaler, se den här. I samma led har även en koordinator för klimatledarskap anställts för att jobba sektoröverskridande med den nya strategin.

Geir Byrkjeland (projektledare, kommunutveckling, klimatledarskap), Ulrica Taylor (pedagogisk planerare, bildningstjänster), Korsholms kommun och Tove Holm, 10 november 2021

Källor:

Korsholms kommun, 10.6.2021, Klimat- och energistrategi 2021–2030

Korsholms kommun, 12.10.2021, Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas.

Svenska YLE, 7.3.2020, Sju sätt att släppa fram din inre klimatkämpe.

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

2 thoughts on “Klimatengagemang i Korsholms kommun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: