Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden

Jag anser att ju mera vi delar med oss av lösningar och idéer, desto mera kan vi åstadkomma.

Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden – bidra till virtuell inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden.

I år är Finland ordförande för Nordiska ministerrådet, där ordförandeskapets huvuduppgift är att främja den vision som de nordiska statsministrarna antog i augusti 2019: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Som en del av detta arrangerade Undervisnings- och kulturministeriet i Finland den nordiska konferensen #AllaPåverkar 8.- 9.6.2021. Det var en virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. Du kan se hela konferensen online t.o.m. den 23.6.2021 här.

Vad behöver Nordiska utbildare för att främja hållbar utveckling?

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare poängterade under konferensen att ”en stark kunskapsbas är en förutsättning för hållbar utveckling”. Under konferensens första dag hölls tre workshoppar, ett av dessas tema var nordiskt samarbete för lärarutbildning: förbättring av lärarkompetens inom hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer. I den modererade jag en grupp, där vi diskuterade två frågor: ”Vad behöver jag som utbildare?” och ”Vad betyder detta och vad bör vi göra på en nordisk nivå?”.

Som förslag kom upp att vi bör aktivt integrera frågan kring hållbarhet i utbildningen; hållbarhet bör vara en genomgående del av utbildningen. Vi behöver inte ny kunskap, utan istället bli bättre på att implementera den kunskap vi har kring hållbarhet i utbildningen och som en del av olika ämnen. Ett konkret förslag för att optimera resurserna vi har är att utveckla mikro-kurser på 3–5 ECTS som skulle ordnas på olika håll och behandla olika hållbarhetsfrågor som man delar med sig. Det lyftes också upp att det behövs tid för samarbete, planering och genomförande, stöd för strukturer samt verktyg för utvärdering av hållbarhetskompetenser.

Linda Saukko-Raudan illustration av de tre workshopparna på den nordiska konferensen Jokainen vaikuttaa – Alla påverkar 8. – 9.6.2021.

Under konferensens andra dag var kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling i fokus. Jag har själv varit engagerad i att koordinera en hållbarhetsdag, som fokuserar på Östersjön, under två års tid. Förra årets mest populära program var en jazzkonsert, där även i år är konst och kultur aktivt med i programmet. Unga som diskuterade frågan var överens om att de upplevde att myndigheter nu börjar lyssna på ungas åsikter, vilket än en positiv utveckling.

Linda Saukko-Raudans illustration av sammanfattningsdiskussionen på den nordiska konferensen Jokainen vaikuttaa – Alla påverkar 8. – 9.6.2021.

Dela med dig dina idéer

Jag ser med glädje hur man arbetar med utvecklande av utbildning för hållbar utveckling från förskola till högre utbildning i samtliga nordiska länder, där jag själv ser som största utmaning att engagera alla vuxna. I januari höll jag en föreläsning på Tammerfors universitet i en kurs om läroplanutveckling för utbildning i klimatförändringar (Curriculum Development for Climate Change Education). I föreläsningen poängterade jag att genom utbildning kan vi få barn, ungdomar och vuxna att tänka på hållbarhetsutmaningar och lösningar. Som en bonuspåverkan från att ta upp hållbarhetsaspekter i skolan kommer barnen förhoppningsvis att reflektera över sina tankar hemma, tillsammans med sina föräldrar och släktingar; utbildning kan alltså påverka flera generationer samtidigt.

Men hur engagera ännu fler? Genom att dela med oss av våra åsikter och tankar.

Under konferensen #AllaPåverkar höll jag en presentation (på engelska) om den kommande virtuella inspirationsbokenför hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden, som du är inbjuden att bidra till. Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet. Nätverket för hållbar utveckling vid Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande verkar som redaktör och utvärderar inkomna förslag. Skicka in ditt bidrag senast den 11.11!

Tove Holm, 14 juni 2021

Uppdaterad 7 september, 2021 med uppdaterad deadline tills 11 november, 2021.

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: